۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

Think Globally, Act Locally: Pi Day

در راستای بومی سازی روز "عدد پی"، پیشنهاد می کنم روز" ارتحال" به روز "سه عدد صحیح و چهارده" تغییر نام پیدا کند.

پ. ن: روز ارتحال مصادف با چهاردهم خرداد هجری شمسی

هیچ نظری موجود نیست: