۱۳۹۳ مهر ۱۶, چهارشنبه

Shitty Love

آي عشق! چهره قهوه ايت پيدا نيست...

And they lived happily ever after


داستان عشقي كوتاه

دختر: فكر كنم ازت خوشم اومده.
پسر: من كه خوش اومدن ندارم.
دختر: چرا؟ چون كچلي؟
پسر: آره.
دختر: راست ميگيا.