۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

S e x and Religion

اينكه آدم وسط نماز، حواسش به زرشك وسط كوكوي سيب زميني باشه يعني يه مشكلي تو رابطه با خدا وجود داره.

۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

جنگ جنگ تا پيروزي، شلغم بخور تا بسوزي

اين اقتصاد مقاربتي ما را گاي فنا خواهد داد.

۱۳۹۲ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

Scary

I'm nice but not kind.

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

"What a good audience!"

When you are sad you are happy that nobody reads your blog.
When you are happy you are sad that nobody reads your blog.

You become sad <=> you become happy but your blog remains the same. Nobody reads the blog!