۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

Thanks, I'm Full!

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن... روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت
...


ژانر آدم رژیمدار:
عمر گرانمایه در این، شد صرف...  میل ندارم دگر، تا که شود صیف

هیچ نظری موجود نیست: