۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

"Maybe you're a mourner, maybe you deserve to die"

اگر قرار باشد یک چیز از حرفای امروز آقای شین نجفی به یادم مانده باشد این است که غصه را میدانیم چرا داریم میخوریم ولی غم، غم است. دلیل نمیخواهد. -- نقل به مضمون

الان که نگارنده داشت این را مینوشت خیلی فکر کرد که غم داشتن بهتر است یا غصه خوردن؟
اگر قرار بود انشایی با این موضوع بنویسد با این خط...
"بر همگان واضح و مبرهن است که آدم غصه دار، بدبخت تر است. آدم غمگین، باکلاس تر."
شروع میکرد و با یکسری چرندیات ادامه میداد و با ...
"بالا رفتیم کشک بود، پایین اومدیم دوغ بود، هر چی گفتیم دروغ بود. بنابراین به این نتیجه میرسیم که هر چه باشد آدم غصه دار خیلی بهتر از آدم غمگین است."
تمام میکرد.
۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

F-ed up

Once I argued the rape victim is not the one to be blamed.
And that's why I wish I was raped again this time too.

۱۳۹۱ شهریور ۲۴, جمعه