۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

Scientifically proved
قضیه/غزیه صادق:

نه، کسی تصمیم خودکشی را نمی گیرد. خودکشی با بعضی هاست. در خمیره و در سرشت/نهاد آنهاست و نمیتوتنند از دستش بگریزند... خودکشی هم با بعضی ها زاییده شده.(منبع: زنده به گور، صادق هدایت)


اثبات:

 پژوهشگران کانادایی نشان دادند که مغز افرادی که دست به خودکشی می زنند از لحاظ ترکیبات شیمیایی با دیگران تفاوت دارد. اثبات کامل، بی بی سی چاپ امروز. 


پی نوشت: این نظریه هم که صادق خیلی جلوتر از زمان خودش بود، از طریق اثبات با مثال تایید میشود.

هیچ نظری موجود نیست: