۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

Abu-Reihan Birooni

ژانر آدم فضول: 
        "کدامیک از این دو امر بهتر است؟ بدانم و بمیرم یا ندانم و درگذرم؟"

هیچ نظری موجود نیست: