۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

Love(t) ...oooo

× ژانر برداشت آزاد:

اگر عشق عشق باشد، زمان حرف احمقانه ای است.
-- فروغ فرخزاد


برداشت 1: اگر عشق عشق باشد، زمان متوقف میشود؟
برداشت 2: اگر عشق عشق باشد، ولنتاین و غیر ولنتاین ندارد؟
برداشت 3: اگر عشق عشق نباشد..."بگذار زمان بگذرد، شاید عشق عشق شود"، حرف احمقانه ای است؟
برداشت 4: اگر عشق عشق باشد، زمان هم که بگذرد باز هم عشق عشق است؟
برداشت 5: حرفهای شاعرانه لزوما درست نیستند.هیچ نظری موجود نیست: