۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

On Chronic Pain

یکی از معیارهای پیشرفت انسان این است که دیگرغذایش نسوزد... برشته شود. نتیجه خوب اینکه: امشب ته دیگ دارم.

البته انسان نوعی، دلش، دماغش و "هر جای دیگرش" همان بهتر که یک باره بسوزد، آب بریزد رویش و تمام شود. برخلاف ته دیگ، برشتگی این اعضا هیچ جذابیتی ندارد.
photo from here (it's a medical article).

هیچ نظری موجود نیست: