۱۳۸۸ بهمن ۲۲, پنجشنبه

Cooking Drama

گیرم که دیر و زود داره...گیرم که کمی سوخت و سوز هم داره..
شعله را که من همیشه خاموش می کنم. فقط تو چرا به من عادت نمیکنی، ای سوت سوتک آتش نشانی آشپزخانه؟

×  ژانر زویا پیرزاد

هیچ نظری موجود نیست: