۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

Girls Chat


الف - دارم وبلاگ جدید میخونم.
ب - آدرسش چیه؟
الف - توی گودرم هست.
ب - خوشگله دختره...
الف - مگه عکس داره؟
ب - آره. برو تو خود وبلاگ.
الف - آره، خوشگله. میخوای عاشقش بشیم؟
ب - نه دیگه تا اون حد. ولی میشه بهش نظر داشت.
الف - آره. برای برادر عذبمان/یالغوزمان.

× آدرس وبلاگ نزد نویسنده محفوظ است.

هیچ نظری موجود نیست: