۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

Rainy Rooster

بارون میاد چه چه! پشت خونه هاجر. هاجر عروسی کرده. دمب خروسی کرده...
-----------------------
اوضاع خیلی جدیه... از چهچه گذشته داره قوقولی قوقو می کنه.

هیچ نظری موجود نیست: