۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

Drawing Attention

ژانر رادیو پیام: میدونید آغاجی با غین یعنی چی؟

گوش ما تیز میشود
-----------------
×
آغاجی یا ترخان: حاجیان و خادمان خاصّ امیران که پادشاهان قلم تکلیف از او بردارند و هر تقصیر و گناهی که کند مؤاخذه نکنند
هیچ نظری موجود نیست: