۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

Grocery Shopping

ژانر لیست خرید

در خانه ما رونق اگر نیست، چون روغن نیست، ماست نیست، میوه نیست، پنیر نیست، قاقالیلی نیست. خرده نانی است، سر سوزن دوغی.. به خرید باید رفت

هیچ نظری موجود نیست: