۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

My Spider Shies away from camera

ژانر عنکبوت زهردار صوبی یا ژانر فرد غلط انداز:
 به دام می اندازد، نیش میزند، فلج میکند، می کشد... باز هم گونه شناسان میگویند طفلی خجالتی است

---------------------------------------------
عنکبوت زهردار صوبی: هر چند بیشتر عنکبوتها مایع سمی از خود تولید می کنند. اما، این عنکبوت یکی از معدود گونه های عنکبوتها می باشد که برای انسان خطر آفرین می باشد.این عنکبوت به طورمعمول خجالتی است و از حشراتی که در تار خود به دام می اندازد تغذیه می کند. به هر حال در صورتی که او را لمس کنید ممکن است در مقابل شما را نیش بزند. زهر او به سرعت درد شدید در قربانی ایجاد کرده و ممکن است او را فلج کند. در امریکا، این گونه عنکبوت هر سال در حدود 6 نفر را می کشد.


سوال: یک عنکبوت خجالتی است یعنی چه طوری است؟ عنکبوت من فقط از دوربین خجالت میکشد...
هیچ نظری موجود نیست: