۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

Give Me A Hand

هل ناصر من ینصرنی؟
Somebody, Give me a hand (1)
I will plant it in the flowerbed
It will become Green, I know I know I know.
 

 
  -------------------------------------------------------------------
 
(1) almost translation of the first line by Imam Hussein in Arabic.
(2) almost translationof Forough Farrokhzad's poem:
 دستهایم را در باغچه میکارم
سبز خواهم شد
می دانم می دانم می دانم
-- فروغ

PS. Photos all taken from Internet.

هیچ نظری موجود نیست: