۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

4/6

ژانر آدم حواس پرت:

 به خدا چهار دانگ حواسم جمع بود

هیچ نظری موجود نیست: