۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

Bedwetting & Beyond

ژانر ادبی: بگو چاقو ...برو بچه دماغو!
--------------------------------------

ساغر و باد بود بر سر دستم به تو چه
تو اگر کوشه محراب نشستی صنمی گفت چرا؟
من اگر کوشه میخانه نشستم به تو چه
اتش دوزخ اگر قصد تو و ما بکند
تو اگر خشکی چه به من
من که ترهستم به تو چه

از گروه مستان همای - شعر رو نمیدونم از کیه.

هیچ نظری موجود نیست: