۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

Mr. Hashemi's Family

سوال اجتماعی کلاس سوم:
استان یعنی چه؟ ایران دارای چند استان است؟
بیست و چهار تا که از قبل داشتیم.
 خراسان دو تا + قم + اردبیل + قزوین + گلستان هم که قبلا اضافه شدن.

امروزم که البرز اضافه شد: سرجمع میشه سی و یکی!!!

از امروز به سفرهای روزانه بین استانی کشور کلی اضافه میشه. به قول "آ"... کَرَچ کَرَچ ... دو نفر... نبود؟

--------------------------------
یادش به خیر خانواده آقای هاشمی

این یکی نه

این یکی ...

چه قیافه پدر خانواده هم به هاشمی رفسنجانی میخوره! یعنی تحلیل دکتر عباسی از این کتاب حدادعادل چی میتونه باشه؟هیچ نظری موجود نیست: