۱۳۸۹ مرداد ۳, یکشنبه

Death is a cure

در زندگی زخمهایی است که با ژل صبر زرد خوب میشود. 
و زخمهایی است که با صبر عادی خوب میشود.
مابقی "مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي خورد و می تراشد"... تا بمیری. آن وقت خوب میشود.پ. ن. محققان میگویند تجویز موضعی ژل "صبر زرد"، سرعت ترمیم زخم را افزایش می دهد. -- (Aloe Vera)

هیچ نظری موجود نیست: