۱۳۹۲ فروردین ۲۳, جمعه

سینگول، مینگول، حبه انگور و آقا گرگه

شاعر میگه آنی که در اندیشه آنی.
نتیجه روز: اگه فکر میکنی حبه انگوری، حبه انگوری.

هیچ نظری موجود نیست: