۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

I'm drunk, therefore I am.

× مست نوویسی:
مسستم اگر، هسستم... خودِ خودم هستم.

هیچ نظری موجود نیست: