۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

its like its vs. it's

× فارسی را پاس بداریم:
ساله نو مبارک: نادرست.

ماله نو مبارک: درست (وجه کاربرد: وقتی فردی جهت امور بنایی، ماله نو خریداری کرده است)

هیچ نظری موجود نیست: