۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

My First F-word

کلمه: فربه

اولین برخورد با کلمه: اول ابتدایی، فصل تغذیه کتاب آشپزی:
جمله: خوردن انگور افراد فربه را لاغر و افراد لاغر را فربه میکند.

دومین برخورد با کلمه: احتمالا پنجم ابتدایی، داستان یوسف و زلیخا:
جمله: هفت گاو لاغر از نیل در آمدند و هفت گاو فربه را خوردند.

خاطره بیربط: دختر عموم تو امتحان فارسی متضاد "لاغر" رو نوشته بود "گامبو"، نمره نگرفته بود.
پیش بینی:  اگر من به جای دخترعموم بودم مینوشتم "فربه" و نمره نمیگرفتم.

نتیجه اخلاقی: انگور بخورید تا رستگار شوید.
شام امشب: از اونجایی که هنوز تصمیم نگرفته ام رژیم لاغری بگیرم یا رژیم چاقی: نون و پنیر و انگور.

هیچ نظری موجود نیست: