۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

Job Posting: Need a Man for Decoration Purposes

به یکعدد مرد به صورت تزئینی برای همراهی در تعمیرگاه نیازمندیم.
داشتن سبیل کلفت امتیاز محسوب میشود.

متقاضیان عکس تمام قد به اندازه واقعی الصاق کنند.


عکس از سری سیاساکتی


هیچ نظری موجود نیست: