۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه

"Half a truth is often a great lie." -- Benjamin Franklin

آخرین دروغم این بود که به جای ماضی استمراری، مضارع استمراری به کار می بردم.

هیچ نظری موجود نیست: