۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

you'll leave the chat-room and go/die happily ever after

چو با تو شاد بنشیند، ز هر "چت" برخیزی
چو از رخ پرده برگیرد، به پیشش شادمان "میری"

-- عراقیپ.ن.: چِت: چه تو را

هیچ نظری موجود نیست: