۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

"but it is already tomorrow in Australia."

"مهربان باش و دوست بدار... شاید که فردایی نباشد."

title: from Charles M. Schulz's quote

هیچ نظری موجود نیست: