۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

Little miss ...
خانم نویسنده: اون قدر بدبختی تو زندگی مردم هست که احساسات شما توش گمه... خانوم کوچولو!
دختر: شما "خانوم کوچولو" خطابم میکنید که تحقیرم کرده باشید. ولی چون عبارت قشنگیه من ناراحت نمیشم.

-- فیلم "دیگه چه خبر؟"
-----------------------------------------

 مکان عکس: مغازه ای فیلم فروشی در وستوود. خانم فروشنده گفت این پوستر رو شوهرش بیست سال پیش از ایران آورده.  
زمان عکس: زمان همراهی یک دوست جهت خریده شدن فیلم مربوطه برای تولد خودم.هیچ نظری موجود نیست: