۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

S e x and Religion

اينكه آدم وسط نماز، حواسش به زرشك وسط كوكوي سيب زميني باشه يعني يه مشكلي تو رابطه با خدا وجود داره.