۱۳۹۲ مرداد ۷, دوشنبه

"Caffeine leads to depression, makes you all irritable, have your heart beating fast. Faster heart rate, you know what I mean? And worse than anything, you drink that coffee, it gives you the shits, you know what I mean?" -- Coffee and Cigarettes

روایت داریم اگر مسلمان (یا غیرمسلمانی) بعد از اذان مغرب قهوه بنوشد، شب زنده داری تا سحر بر او واجب خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: