۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

"All girls hit that phase where they like the bad boy. I grew out of that really young and ... I like the satiric, consistent nice guy." -- Kristen Bell

× داستان کوتاهِ دختربازنما:

قبلا گفته بود میخوام مخت رو بزنم.
گفتم قبلا گفته بودی میخوای مخم رو بزنی.
سرخ شد.
گفت معلومه سرخ شدم؟ 
گفتم نه معلوم نیست سرخ شدی.

هیچ نظری موجود نیست: