۱۳۹۰ خرداد ۱۸, چهارشنبه

"It gets late early out there!"

درس روز:
هميشه زودتر از آني كه فكر كني دير ميشود.
هميشه هم كه نه... فقط اون وقتايي كه فكر ميكني فرصتش هميشه هست...


title: Yogi Berra

هیچ نظری موجود نیست: