۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبه

Politically incorrect, too

فارسي را پاس بداريم:
نگوييم زيزي (زن زليل). بگوييم زيذال (زن ذليل).

هیچ نظری موجود نیست: