۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

"if the pomegranates are in bloom—there I will give you my love.”

× خاطره‌نویسی:
دو تا دختر بودن. یه پسر شاعری عاشق یکیشون بود. اون یکی عاشقی سرش نمی‌شد، ولی شکمو بود. یه روز یه انار خوشگل بالای کمد اولی دید.
انار هوس کرد. و بدین‌ترتیب نشان عشق دو نفر خورده شد.

پی‌نوشت: این ماجرا - که راست بود - باعث نشد که کلاغه به خونه‌ش نرسه و اون دو تا عاشق خسته بعد از کلی دعوا با هم ازدواج نکن و با خوبی و خوشی با هم زندگی نکنن.Painting: "The Strength of a Vulnerable Man" by Mona Shomali

title: Song of Solomon 

Come, my beloved,
let us go out into the fields
and lodge in the villages;
let us go out early to the vineyards
and see whether the vines have budded,
whether the grape blossoms have opened
and the pomegranates are in bloom.
There I will give you my love.

The mandrakes give forth fragrance,
and beside our doors are all choice fruits,
new as well as old,
which I have laid up for you, O my beloved.

هیچ نظری موجود نیست: