۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

Love asks no questions. Its natural state is one of extension and expansion, not comparison and measurement. -- Gerald Jampolsky

- اینکه یک مشت بادوم به اندازه یک سوم فنجان شیر کلسیم داره، یعنی بیشتر شیر بخوریم یا بیشتر بادوم؟ 
- یعنی هر کدوم رو که بیشتر دوست داریم بخوریم.

هیچ نظری موجود نیست: