۱۳۹۰ مهر ۲۳, شنبه

"Liberality lies less in giving liberally than in the timeliness of the gift."

× به جای کلمات مناسب، جای خالی بگذارید:

گوگوش (به مهران در گوگوش آکادمی): مهم زیاد تحریر دادن نیست. مهم به جا تحریر دادن است.title: Jean de la Bruyere

هیچ نظری موجود نیست: