۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

"There is only one cure for gray hair. It was invented by a Frenchman. It is called the guillotine. P. G. Wodehouse"

خاك بر سر موهاي سفيدم كه هر رنگي بهشان ميزنم همينطوري خاكستري ميمانند. آخراز دستشان مجبور ميشوم بدهم سرم را از ته بزنند... با گيوتين.

هیچ نظری موجود نیست: