۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

Silencioبازجویی عارفانه: ما همگان محرمیم... محرمیم .. محرمیم .. آنچه بدیدی بگو
هیچ نظری موجود نیست: